OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

1. Opšte

Ovi opšti uslovi sastavljeni su u skladu sa propisima u oblasti zaštite potrošača, podataka o ličnosti i elektronskih komunikacija, na osnovu preporuka Privredne komore Slovenije i međunarodnih kodeksa za internet i elektronsko poslovanje.

Internet prodavnicom Perles Spare Parts (u nastavku „internet prodavnica”) upravlja društvo ATech d.o.o., Bač pri Materiji 30, 6242 Materija, matični broj: 5433282000, koje je istovremeno i dobavljač usluga elektronskog poslovanja (u nastavku kao „Perles”).

Ovim opštim uslovima poslovanja definišu se rad internet prodavnice, prava i dužnosti posetilaca internet stranice i korisnika internet prodavnice kao i poslovni odnos između Perlesa i korisnika kao kupaca proizvoda iz ponude internet prodavnice.

2. Korisnici 

Kupovinu preko internet prodavnice posetilac može da obavi kao gost, tj. bez registracije naloga, ili kao registrovani korisnik, tj. sa registracijom naloga (zajedno u nastavku kao „korisnik”). 

Registracijom na internet prodavnici korisnik dobija korisničko ime koje je isto kao i adresa njegove elektronske pošte i korisničku lozinku koju korisnik određuje sam. Korisničko ime i lozinka korisnika su nedvosmisleno utvrđeni i povezani sa unetim podacima. Registracija naloga omogućava korisniku, između ostalog, brže izvršenje narudžbenice, uvid u prošle narudžbenice, status narudžbenice, primenu komercijalnih popusta i sl.

Korisnik može da bude fizičko ili pravno lice bez obzira na njegov pravni ili statusni oblik (uključujući potrošače). Za potrebe ovih opštih uslova potrošač je svako fizičko lice koje artikl iz internet prodavnice naruči odn. namerava da naruči u svrhe izvan svoje profesionalne ili profitne delatnosti. Ako ovi opšti uslovi to izričito predviđaju, pojedinačne odredbe ovih opštih uslova primenjivaće se isključivo na potrošače.

3. Dostupnost informacija

Perles se obavezuje da će korisniku uvek biti na raspolaganju:

- podaci o identitetu Perlesa (pre svega naziv, sedište i matični broj društva);

- podaci za kontakt koji korisniku omogućavaju brzu i efikasnu komunikaciju s Perlesom (adresa elektronske pošte, telefon i sl.);

- informacije o suštinskim karakteristikama proizvoda odn. uslugama iz ponude internet prodavnice, zaključno sa postprodajnim uslugama i garancijama;

- informacije o dostupnosti proizvoda odn. usluga iz ponude internet prodavnice;

- način i uslovi dostave proizvoda ili izvršenja usluga, pre svega mesto i vreme dostave;

- informacije o načinu plaćanja;

- podaci o vremenu važenja ponude iz internet prodavnice;

- informacije o roku u kojem je još uvek moguće odustati od ugovora i uslovima za odustajanje;

- informacije o mogućnosti povraćaja proizvoda i o tome da li i koliko takav povraćaj košta korisnika;

- informacije o postupku reklamacija korisnika kao i podaci o osobi za kontakt Perlesa za korisnička pitanja.

4. Ponuda proizvoda i rok za dostavu 

Ponuda proizvoda u internet prodavnici zbog prirode poslovanja preko interneta često se i brzo menja i ažurira.

Artikli sa oznakom „Kupi” nalaze se na zalihama. Rok za dostavu je 2 radna dana za dostavne adrese u Sloveniji, osim ako kurirska služba na pojedinačnu adresu ne dostavlja kasnije. Za druge proizvode za dostavne adrese u Sloveniji važi rok za dostavu koji je naveden kod proizvoda u internet prodavnici. Svaki proizvod iz internet prodavnice može se dostaviti u razumnom roku.

Artikli sa oznakom „Pošalji upit” nisu na zalihama. Dobavljivost takvih artikala korisnik može da proveri pomoću internet obrasca. Perles će se postarati da na korisnikov upit odgovori u najkraćem mogućem vremenu.

Artikli sa oznakom „Akcija” na raspolaganju su po sniženoj ceni, mada njihove zalihe mogu biti ograničene. Ovom oznakom Perles označava npr. „outlet” proizvode, proizvode sa oštećenom ambalažom ili kozmetičkim oštećenjima, vremenski ograničenu prodaju proizvoda pod povoljnijim uslovima i sl. Ako je snižena cena proizvoda posledica drugačijih karakteristika proizvoda (npr. oštećena ambalaža), Perles će to objasniti u opisu proizvoda.

5. Načini plaćanja

Perles korisniku omogućava sledeće načine plaćanja kupljenih proizvoda iz internet prodavnice:

Plaćanje po predračunu: Podatke za plaćanje poslaćemo vam putem e-pošte. Ako želite da račun glasi na kompaniju, molimo vas da nam u napomeni upišete tačnu adresu kompanije, poreski broj i podatak da li ste poreski obveznik. Nakon plaćanja predračuna poslaćemo vam naručene proizvode.

Plaćanje preko PayPal-a: U ovom slučaju zaračunaćemo vam troškove transakcije u pogledu visine iznosa za plaćanje kako je navedeno u narudžbenici. 

Bankart – poslovanje sa karticama: Funkcionalnosti Bankart (3D Secure System) načina plaćanja. Prilikom izbora ovog načina plaćanja korisnik će nakon uspešno završene kupovine biti preusmeren na internet stranicu Bankart, gde bezbedno upisuje podatke sa svoje kreditne kartice. Nakon završenog unosa podataka sa kartice odn. nakon završenog plaćanja korisnik će ponovo biti preusmeren na internet prodavnicu, gde se pojavljuje poruka o statusu transakcije (uspešno ili greška).

Po ugovoru: Važi za korisnike sa kojima je Perles sklopio ugovor na osnovu kojeg je korisnicima dozvoljena mogućnost odlaganja plaćanja.

6. Cene

Prikazana cena važi za sve korisnike internet prodavnice. Sve cene važe samo za naručivanje proizvoda preko internet prodavnice. Sve cene u internet prodavnici navedene su u evrima i uključuju PDV, osim ako je izričito navedeno drugačije.

Registrovani korisnici koji nemaju status potrošača i imaju pravo na komercijalne popuste po posebnom ugovoru sa Perlesom imaju pravo na prikazane cene umanjene za dogovoreni komercijalni popust. 

Sve cene u internet prodavnici jesu cene proizvoda i ne sadrže moguće troškove dostave ili troškove odabranog načina plaćanja.

Sve cene važe u trenutku slanja narudžbenice i nemaju unapred utvrđenu validnost.

Uprkos izuzetnom naporu da Perles obezbedi najažurnije i tačne podatke, može se desiti da je podatak o ceni pogrešan. U tom slučaju i u slučaju kada se cena proizvoda promeni za vreme obrade narudžbenice, Perles će korisniku u tom delu omogućiti da odustane od kupovine odn. ponuditi mu rešenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo.

7. Postupak kupovine

7.1. Do slanja narudžbenice

U postupku slanja narudžbenice korisniku su na raspolaganju sledeće mogućnosti:

- prijava na internet prodavnicu korišćenjem elektronske adrese ili korisničke lozinke, ako je korisnik prethodno otvorio korisnički nalog;

- pretraga pojedinačnog proizvoda u ponudi proizvoda u internet prodavnici;

- izbor proizvoda za kupovinu;

- dodavanje/uklanjanje odabranog proizvoda za kupovinu u korpu/iz korpe za kupovinu;

- određivanje količine proizvoda za kupovinu u korpi za kupovinu;

- pregled cene odabranog proizvoda u izabranoj količini, uključujući obračunati porez, ako se porez obračunava;

- izbor načina dostave proizvoda;

- izbor načina plaćanja;

- pregled narudžbenice sa odabranim načinom dostave proizvoda i obračunatim troškovima dostave i načina plaćanja, ako se obračunavaju;

- unos koda za popust;

- unos dodatnih uputstava odn. napomena uz narudžbenicu;

- potvrda i slanje narudžbenice.

7.2. Prijem narudžbenice

Nakon slanja narudžbenice korisnik od Perlesa putem elektronske pošte prima obaveštenje da je narudžbenica primljena. U roku od 1 sata od prijema ovog obaveštenja korisnik ima mogućnost da otkaže narudžbenicu bez posledica. Osim mogućnosti otkazivanja celokupne narudžbenice korisnik nakon slanja narudžbenice ne može da menja sadržaj narudžbenice.

Korisniku su u njegovom registrovanom nalogu u internet prodavnici uvek dostupni podaci o statusu i sadržaju pojedinačne narudžbenice.

7.3. Potvrda narudžbenice

Ako korisnik ne otkaže narudžbenicu, narudžbenica ide na dalju obradu. Perles nakon prijema pregleda narudžbenicu, proverava dobavljivost naručenih proizvoda i potvrđuje narudžbenicu odnosno odbija je uz obrazloženje. Perles u cilju provere podataka ili obezbeđivanja tačnosti dostave može da kontaktira sa korisnikom i putem telefona. 

Nakon potvrde narudžbenice Perles putem elektronske pošte obaveštava korisnika o procenjenom roku dostave.

Nakon što Perles potvrdi narudžbenicu, između korisnika i Perlesa zaključuje se prodajni ugovor za naručene proizvode. 

Korisniku koji kupi proizvod iz internet prodavnice Perles izdaje račun u pisanom obliku, sa raščlanjenim troškovima i objašnjenjem prava na odustajanje od kupovine sa povraćajem kupljenog proizvoda, ako je to potrebno i moguće. Prodajni ugovor u obliku naloga za kupovinu je u elektronskom obliku sačuvan na serveru Perlesa i korisniku je dostupan u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu. Prodajni ugovor sklopljen je na slovenačkom jeziku.

7.4. Poslata roba

Perles u dogovorenom roku priprema naručene proizvode, šalje ih i putem elektronske pošte obaveštava korisnika. U elektronskoj poruci Perles će korisniku objasniti i mogućnost povraćaja proizvoda i upoznaće ga sa podacima za kontakt u slučaju reklamacije ili kašnjenja prilikom dostave.

8. Pravo na odstupanje od ugovora

Pravo na odstupanje od ugovora bez navođenja razloga prema ovom članu važi samo za korisnike koji imaju status potrošača. Korisnici koji nemaju status potrošača (npr. pravna lica, samostalni preduzetnici i sl.), nemaju mogućnost odustajanja od ugovora bez navođenja razloga prema ovom članu, ali imaju sva prava u vezi sa povraćajem proizvoda i prijema kupovne cene pod uslovima garancije odn. stvarnih grešaka na proizvodu.

Korisnik ima pravo da u roku od 14 dana od dana preuzimanja naručenih proizvoda Perlesu na elektronsku adresu za kontakt info@perles.com javi da odustaje od prodajnog ugovora, pri čemu ne mora da navodi razlog za takvu odluku. Povraćaj proizvoda Perlesu u roku za odstupanje od prodajnog ugovora Perles će smatrati obaveštenjem o odustajanju.

Proizvode je potrebno vratiti Perlesu najkasnije u roku od 30 dana od dana poslate poruke o odstupanju od ugovora. Proizvode Perlesu treba vratiti neoštećene, u originalnoj ambalaži i u neizmenjenoj količini, osim ako proizvodi nisu uništeni, pokvareni, izgubljeni ili se njihova količina smanjila a da za to nije kriv korisnik. Korisnik ne sme neometano da koristi proizvode do odustajanja od ugovora. Korisnik sme da obavi pregled i test proizvoda u obimu u kojem je to neophodno za utvrđivanje stvarnog stanja. Potrošač odgovara za smanjenje vrednosti robe, ako je smanjenje posledica postupanja koje nije potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcionisanja proizvoda.

Jedini trošak koji usled odstupanja od prodajnog ugovora pada na teret korisnika jeste trošak povraćaja proizvoda Perlesu prema cenovniku kurirske službe koju odabere korisnik.

Odstupanje od ugovora nije moguće za proizvode:

– koji su izrađeni prema detaljnim uputstvima korisnika i prilagođeni njegovim ličnim potrebama;

– koji zbog svoje prirode nisu primereni za vraćanje, brzo se kvare ili im ubrzo ističe rok upotrebe;

– zapečaćene audio ili video zapise i računarske programe, ako je korisnik nakon dostave otvorio bezbednosni pečat;

– koji su zapečaćeni i nisu podesni za vraćanje zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, ako je korisnik nakon dostave otvorio pečat;

– koji su zbog svoje prirode neodvojivo pomešani sa drugim predmetima;

– digitalnog sadržaja koji se ne dostavljaju na opipljivom nosaču podataka ako je izvođenje proizvoda pokrenuto uz izričitu prethodnu saglasnost i pristanak korisnika.

Za vraćene proizvode Perles vraća uplaćeni iznos ili korišćeni poklon bon korisniku što je pre moguće, ali najkasnije u roku od 14 dana od prijema obaveštenja o odustajanju, a svi korišćeni promotivni kodovi i drugi popusti ne vraćaju se korisniku u gotovini. Povraćaj plaćenog iznosa Perles vrši na transakcioni račun korisnika. Korišćeni poklon bon Perles korisniku vraća u obliku knjižnog odobrenja.

9. Garancija

Proizvodi imaju garanciju ako je tako navedeno na računu ili na garantnom listu. Garancija važi u skladu sa uputstvima i uslovima navedenim na garantnom listu i uz prilaganje računa. Rok za garanciju naveden je na garantnom listu ili na računu.

Informacija o garanciji navedena je i u promociji proizvoda u internet prodavnici. Ako u internet prodavnici nema informacija o garanciji, proizvod onda nema garanciju ili taj podatak trenutno nije poznat.

10. Materijalne greške

Korisnik može da ostvari svoja prava po osnovu materijalne greške ako o grešci pisanim putem obavesti Perles. Korisnik koji ima status potrošača to mora učiniti u roku od dva meseca od dana otkrivanja greške, a korisnik koji nema status potrošača u roku od osam dana od otkrivanja greške, a u slučaju komercijalnih ugovora neposredno nakon otkrivanja greške. Korisnik u obaveštenju o grešci mora precizno da opiše grešku i Perlesu omogući da pregleda proizvod.

Perles neće biti odgovoran prema korisniku koji ima status potrošača za materijalne greške na robi koje se pojave nakon isteka dve godine od dostave proizvoda, a prema korisniku koji nema status potrošača nije odgovaran za greške koje se pojave nakon isteka šest meseci od dostave proizvoda. Smatra se da je greška na proizvodu postojala još u vreme dostave ako se pojavi u roku od šest meseci od dostave.

Korisnik koji Perles pravilno obavesti o grešci, ima pravo da od Perlesa zahteva da:

– otkloni grešku na proizvodu ili vrati deo plaćenog iznosa u srazmeri sa greškom; ili

– proizvod sa greškom zameni novim besprekornim; ili

– vrati plaćeni iznos.

O materijalnoj grešci je reč kada:

– proizvod nema karakteristike neophodne za njegovu normalnu upotrebu ili za stavljanje u promet;

– proizvod nema svojstva neophodna za određenu upotrebu za koju ga korisnik kupuje, a koja je Perlesu bila poznata ili je trebalo da mu je poznata;

– proizvod nema karakteristike i odlike koje su izričito ili prećutno dogovorene ili propisane;

– Perles dostavi proizvod koji se ne poklapa sa uzorkom ili modelom, osim ako su uzorak ili model prikazani samo radi obaveštenja.

Adekvatnost proizvoda utvrđuje se prema drugom, besprekornom proizvodu istog tipa, kao i izjavama Perlesa odn. indikacijama na samom proizvodu.

11. Dostava

Perles će naručene proizvode korisniku dostaviti u dogovorenom roku. Dostavu će izvršiti jedna od kurirskih službi – ugovorni partneri Perlesa, koji su navedeni u procesu slanja narudžbenice. 

U slučaju dostave proizvoda kurirskom službom, korisnik takođe plaća troškove dostave koji će biti prikazani na kraju narudžbenice, osim ako korisnik nema pravo na besplatnu dostavu.

12. Bezbednost

Perles koristi adekvatna tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i čuvanja podataka o ličnosti i plaćanjima. Perles u te svrhe koristi 128-bitni SSL sertifikat koji je izdala za to ovlašćena organizacija.

O bezbednim autorizacijama i transakcijama kreditnim karticama brine NovaKBM banka, ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.

Autorizacija kreditnih kartica vrši se u realnom vremenu trenutnom proverom podataka u bankama odn. drugim dobavljačima platnih sredstava. Podaci o karticama ne čuvaju se na serveru Perlesa.

Za bezbednost je odgovoran i sam korisnik, i to tako što brine o sigurnosti svog korisničkog imena i lozinke kao i o adekvatnoj programskoj i antivirusnoj zaštiti svog uređaja.

13. Politika privatnosti

Perles se obavezuje da će trajno štititi sve podatke o ličnosti korisnika u skladu sa važećim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti (GDPR, ZVOP-1 i slično).

Deo ovih opštih uslova poslovanja je i politika privatnosti koja je dostupna na sledećoj adresiwww.perles.com. Korisnik je dužan da Perlesu prosledi svoje podatke o ličnosti u ispravnom i stvarnom obliku, a dužan je i da Perles obavesti o izmenama svojih podataka. Usvajanjem ovih opštih uslova korisnik potvrđuje da su podaci o ličnosti koje prosleđuje Perlesu ispravni.

14. Odgovornost

Perles čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da su podaci objavljeni u internet prodavnici ažurni i tačni, ali karakteristike proizvoda, vreme isporuke ili cena mogu se promeniti tako brzo da informacije koje su objavljene u internet prodavnici ne mogu da se isprave blagovremeno. U tom slučaju Perles će korisnika obavestiti o izmenama i omogućiti mu da odstupi od narudžbenice ili je izmeni.

Perles ima mogućnost odstupanja od ugovora ukoliko se utvrdi očigledna greška. Očiglednom greškom smatra se greška u suštinskim karakteristikama predmeta i sve greške koje se smatraju presudnim prema običajima prodavnice ili nameri kupaca i zbog kojih Perles u slučaju da je za njih znao, ne bi potvrdio odn. zaključio ugovor. To uključuje i očigledne greške u ceni.

Iako se Perles trudi da pruži tačne fotografije proizvoda u internet prodavnici, sve fotografije su simbolične i ne garantuju karakteristike proizvoda.

Perles od trenutka predaje pošiljke sa naručenim proizvodima kurirskoj službi nadalje ne odgovara za slučajeve slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja pošiljke, kao i ako u pošiljci nedostaje sadržaj ili ako pošiljka pokazuje znake otvaranja. U navedenim slučajevima korisnik mora da pokrene postupak reklamacije u kurirskoj službi. U slučaju oštećenja pošiljke, to čini predajom pošiljke kurirskoj službi u istom stanju u kojem je primljena, bez dodavanja ili uklanjanja bilo čega, i popunjavanjem izveštaja o reklamaciji. Perles će se zajedno sa kurirskom službom postarati za to da reklamacija bude rešena u najkraćem mogućem roku.

15. Reklamacije, sporovi i primena prava

Perles je uspostavio efikasan sistem obrada reklamacija. Korisnik se u slučaju problema može obratiti za pomoć na br. tel.: +386 8 2008 800. Reklamaciju korisnik može da preda i putem elektronske pošte na adresu: info@perles.com. Postupak obrade reklamacije je poverljiv.

U roku od pet radnih dana od prijema korisnikove reklamacije, Perles će potvrditi prijem reklamacije i obavestiti korisnika koliko će vremena trebati da je obradi i obaveštavaće ga o toku postupka. Perles će se svim svojim snagama truditi da moguće sporove reši sporazumno. Ako ne bude moguće postići sporazumno rešenje, za rešavanje svih sporova između Perlesa i korisnika isključivo je nadležan stvarni nadležni sud u Ljubljani.

Za ove opšte uslove poslovanja i za sve sporove između Perlesa i korisnika važi i primenjuje se slovenačko pravo, pri čemu se ne koriste pravila međunarodnog privatnog prava koje bi poništavalo primenu bilo kog drugog zakona. 

Za sve odnose kao i za prava i obaveze koji nisu uređeni ovim opštim uslovima poslovanja, smisleno se primenjuju naročito odredbe Obligacionog zakonika, Zakona o elektronskom poslovanju na tržištu, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o zaštiti potrošača.

U skladu sa zakonskim normativima, Perles ne priznaje nijednog pružaoca vansudskog rešavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rešavanje potrošačkih sporova koje bi mogao pokrenuti korisnik sa statusom potrošača u skladu sa Zakonom o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova.

16. Izmene opštih uslova 

U slučaju izmene propisa koji uređuju poslovanje internet prodavnica, zaštite podataka i drugih oblasti povezanih sa radom internet prodavnice, i u slučaju izmene sopstvene poslovne politike, Perles može da izmeni odnosno dopuni ove opšte uslove, o čemu će svaki put obavestiti korisnike na adekvatan način, uključujući posebno obaveštavanje preko internet prodavnice. Sve izmene odnosno dopune ovih opštih uslova stupaju na snagu i primenjivaće se po isteku osmodnevnog roka od objavljivanja izmena odnosno dopuna, osim ako je pojedinačnom izmenom odnosno dopunom određen duži rok. Ako je izmena odnosno dopuna ovih opštih uslova neophodna radi usaglašavanja sa propisima, po izuzetku takve izmene odnosno dopune mogu stupiti na snagu i primeniti se u kraćem vremenskom roku.

Korisnik koji se ne slaže sa izmenama odnosno dopunama ovih opštih uslova poslovanja u roku od osam dana od objavljivanja obaveštenja o izmenama odnosno dopunama ovih opštih uslova može da otkaže svoju registraciju, u suprotnom se nakon isteka tog roka smatra da korisnik prihvata izmene odnosno dopune ovih opštih uslova. O otkazivanju registracije korisnik obaveštava Perles u pisanom obliku.

 

© PERLES Power Tools. Online store by Shopamine. Cookie SettingsMy Data

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the PERLES Power Tools website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Managing cookies on the PERLES Power Tools website
Mandatory cookies

are cookies that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They allow you to log in to the user profile, select the language, agree to the terms and conditions and identify the session of the user. We are not obliged to obtain consent for their use.

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.